image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > GDPR > Inforamce pro subjekty osobních údajů

Inforamce pro subjekty osobních údajůDatum konání:
24.5.2018

Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, příspěvková organizace, IČO 60418516, sídlem hlavní pracoviště -  Třešňová 748, 675 31 Jemnice a odloučené pracoviště Budkov 1, 675 42 Budkov (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro naši školu vykonává:

J. K. marketing s. r. o.
Bc. Jaroslav Kocián
Foltýnova 1000/5
Brno 635 00
IČ: 16316690
DOČ: CZ6408212195
Datová schránka: mqhehgz
Telefon: +420 725 654 319
E-mail: gdpr@jkaccounting.cz

Oznámení o zpracování osobních údajů:

Na našich webových stránkách je zveřejněna tabulka GDPR obsahující tyto informace:

Účel zpracování, právní základ zpracování osobních údajů, specifikaci subjektů údajů, kategorie a rozsah zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, informace o předávání osobních údajů do třetích zemí, doba a zákonný podklad pro uložení a archivaci osobních údajů.

Práva subjektů údajů:

Právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)

Práno na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)

Právo na výmaz v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)

Právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)

Právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)

Právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu (čl. 21)

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů – pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušováno nařízení (čl. 77)

Podmínky zabezpečení osobních údajů:

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména tím, že osobní údaje jsou uchovávány v uzamčených a jinak nepřístupných prostorách. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Subjekt údajů může kontaktovat správce prostřednictvím jeho podatelny a to buď písemně na výše uvedené adrese jeho sídla či elektronicky na adrese podatelny nebo datovou schránkou  - kontakty viz výše.

Subjekt údajů je rovněž oprávněn kontaktovat na adrese sídla správce jeho pověřence pro ochranu osobních údajů  - kontakty viz výše.

Správce neprovádí v souvislosti se zpracováním osobních údajů žádné automatizované rozhodování, včetně profilování, a není-li níže uvedeno jinak, nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím. V žádném případě nepředává osobní údaje do třetích zemí. Správce nezpracovává osobní údaje za marketingovými účely.

V Jemnici, dne: 24. května 2018

Za správce:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová

ředitelka dětského domova