image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > GDPR > Informace pro subjekty osobních údajů

Informace pro subjekty osobních údajůDatum konání:
24.5.2018

Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, IČO: 60418516, sídlem hlavní pracoviště – Třešňová 748, 675 31 Jemnice a odloučené pracoviště Budkov 1, 675 42 Budkov (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace.

Subjekt údajů může kontaktovat správce prostřednictvím jeho podatelny a to buď písemně na výše uvedené adrese jeho sídla či elektronicky na adrese domov@ddjemnice.cz nebo datovou schránkou -  ID datové schránky: jbftrwx

Subjekt údajů je rovněž oprávněn kontaktovat na adrese sídla správce jeho pověřence pro ochranu osobních údajů a to Bc. Jaroslava Kociána, e-mail: gdpr@jkaccounting.cz nebo telefonicky: (+420) 725 654 319

Správce neprovádí v souvislosti se zpracováním osobních údajů žádné automatizované rozhodování, včetně profilování, a není-li níže uvedeno jinak, nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím. V žádném případě nepředává osobní údaje do třetích zemí. Správce nezpracovává osobní údaje pro marketingovými účely.

Správce zpracovává osobní údaje:

 1. Žadatelů/příjemců (za předpokladu, že se jedná o fyzické osoby), příp. fyzických osob tvořících jejich statutární orgán či oprávněných zástupců, příp. kontaktních osob či osob, které se účastní procesu podání žádosti o dotaci včetně další administrace realizace podpořených projektů.
 2. Osobní údaje o dětech a nezaopatřených dospělých osobách v našem školském zařízení.
 3. Osobní údaje zákonných zástupců a jiných osob odpovědných za výchovu od umístěných dětí i nezaopatřených dospělých osobách v našem školském zařízení.
 4. Obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace a nadační fondy – projekty podporující naše školské zařízení a děti.
 5. Fyzických osob, které jsou buď přímo dodavateli či odběrateli, nebo – pokud jsou dodavatelé či odběratelé právnické osoby – je zastupují jakýmkoliv způsobem, příp. jsou jejich kontaktními osobami.
 6. Fyzické osoby, které byly jakýmkoliv způsobem účastny zpracování podaných nabídek ve výběrových řízeních, jejichž zadavatelem byl správce. V tomto případě probíhá zpracování na základě platně a účinně uzavřených smluv, právních předpisů v oblasti veřejných zakázek, příp. podmínek obsažených v rozhodnutí o poskytnutí dotace či veřejnoprávní smlouvě, jimiž byla správci poskytnuta dotace na financování výdajů z těchto smluv.
 7. Fyzických osob, které ať už samy nebo jako zástupci právnických osob žádaly o poskytnutí informací či podaly stížnost. V případě žádostí o poskytnutí informací je právním titulem zpracování zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě stížností § 175 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Vlastních zaměstnanců, případně osob pracujících na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti

Právním titulem zpracování je zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, příp. další právní předpisy v oblasti personální, mzdové a dotační. Není-li žádný takový předpis, příp. pracovní smlouva či dohoda, pak informovaný, výslovný, konkrétní a svobodný souhlas subjektu údajů. Příjemci osobních údajů jsou zejména orgány daňové správy, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a Kraj Vysočina, IČ 70890749, Žižkova 1882/57, Jihlava, www.kr-vysocina.cz.

Pro všechny výše uvedené kategorie platí, že zpracování prováděné v souladu se zásadami dle čl. 5 nařízení podléhá rovněž právním předpisům v oblasti archivace.

Pokud subjekt údajů požaduje podrobnější informace či právní jednání týkající se jeho osobních údajů, které správce zpracovává, může je uplatnit v rozsahu níže uvedených práv prostřednictvím konkrétního podání. Každé podání musí obsahovat minimálně identifikační údaje subjektu údajů, aby správce mohl ověřit jeho totožnost, jasné a konkrétní sdělení, co subjekt údajů požaduje, kontaktní adresu, vlastnoruční nebo zaručený či kvalifikovaný elektronický podpis subjektu údajů. Pro účely podání je na webových stránkách uveden formulář žádosti. Lhůta pro vyřízení podání subjektu údajů činí 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů. Je-li podání neúplné, nejasné či nedostatečně doložená totožnost subjektu údajů, lhůta se prodlužuje o dobu doplnění příslušných údajů.

Práva subjektu údajů:

1. na informace – v případě získání údajů od subjektu poskytne správce v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů informace dle čl. 13 nařízení. Informace se neposkytují, pokud subjekt údajů již tyto informace má.

2. V případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne správce bez zbytečného odkladu subjektu informace dle čl. 14 nařízení. Tyto informace se poskytnou:

 1. v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti, za nichž jsou osobní údaje zpracovávány;
 2. nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikace;
 3. nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je správce má v úmyslu zpřístupnit jinému příjemci (např. Ministerstvu pro místní rozvoj – vizte výše);

3. Informace se neposkytují, příp. se neposkytují v té míře, v níž:

 1. již subjekt údajů takové informace má;
 2. se ukáže, že poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí; zejména v případě zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu nebo statistické účely za podmínky, že nebudou narušena základní práva a svobody subjektu údajů, bude dodržena zásada minimalizace a omezení uložení a není-li možné sledované účely zajistit zpracováním, aniž by byl subjekt identifikován;
 3. pokud by poskytnutí informací znemožnilo či výrazně ztížilo dosažení cílů uvedeného zpracování; v takových případech příjme správce vhodná opatření na ochranu práv a svobod oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně zpřístupnění daných informací veřejnost;
 4. je získávání nebo zpřístupnění výslovně stanoveno právem České republiky nebo Evropské unie, které se na správce vztahuje, a v němž jsou stanovena vhodná opatření na ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů;
 5. osobní údaje musí zůstat důvěrné s ohledem na povinnost zachovávat služební tajemství upravenou právem České republiky nebo Evropské unie, včetně zákonné povinnosti mlčenlivosti.

4. na opravu poskytnutých osobních údajů, příp. doplnění neúplných osobních údajů - poskytnuté osobní údaje musí být přesné, tj. subjekt osobních údajů je rovněž povinen správci sdělit bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu poskytnutých osobních údajů a to i bez žádosti správce. Sdělení subjektu osobních údajů musí být provedeno písemně či elektronicky a musí obsahovat údaje, dle kterých jej správce může identifikovat, a o tomto sdělení bude proveden správcem záznam.

5. na přístup k poskytnutým osobním údajům – subjektu se poskytuje kopie zpracovávaných osobních údajů včetně následujících informací – účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci osobních údajů, doba uložení osobních údajů, existence práva na opravu či výmaz a práva na námitku proti stížnosti, zdroj osobních údajů, záruky v případě předávání mezinárodní organizaci. Správce poskytne subjektu tyto informace dle čl. 15 nařízení.

6. Poskytování informací probíhá bezplatně. Pokud je však žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, příp. když subjekt požaduje poskytnutí další kopie zpracovaných osobních údajů dle čl. 15 odst. 3 nařízení, bude po subjektu údajů vyžadována úhrada nákladů zpracování jeho žádosti. Náklady budou vyžadovány dle ceníku uvedeného v případě poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

7. na výmaz osobních údajů – podmínkou je uplatnění žádosti a jedné z následujících podmínek:

 • správce nepotřebuje osobní údaje pro účel, za kterým je shromáždil nebo je jinak zpracovává;
 • subjekt údajů odvolal svůj souhlas a současně správce nemá pro zpracování jiný právní titul;
 • subjekt údajů vznese námitku dle čl. 21 odst. 1 nařízení a jeho zájem převáží nad zájmem správce na zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • na správce se vztahuje právní povinnost dle práva EU či práva jiného členského státu ukládající mu povinnost osobní údaje vymazat; v případě úspěšného uplatnění práva na výmaz bude správce informovat ostatní správce o této skutečnosti.

8. na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů – pokud však existuje jiný právní základ dle čl. 4 nařízení, je správce oprávněn příslušné osobní údaje zpracovávat dál. Odvolání souhlasu se netýká zpracování osobních údajů do dne, kdy správce oprávněné sdělení ohledně odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů obdržel.

9. na omezení zpracování – v případech, kdy:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

10.  Pokud došlo k omezení zpracování, může správce provádět pouze uložení, ostatní způsoby zpracování jsou možné pouze, je-li splněna jedna z následujících podmínek:

 1. souhlas subjektu údajů;
 2. z důvodů určení, výkonu nebo obhajoby právní nároků;
 3. z důvodů ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby;
 4. z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie či jejího členského státu.

11.  Pokud pominou důvody pro omezení, správce bude subjekt ihned informovat a omezení zruší. O této informaci učiní správce záznam.

12.  na námitku proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 nařízení – v případech, kdy zpracování probíhá na základě právního titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Námitka může být úspěšná jedině v případě, že oprávněné důvody pro zpracování nepřevažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů nebo pro určení, výkon a obhajobu právních nároků. Námitka dle čl. 21 odst. 2 nařízení se nepoužije, jelikož správce nezpracovává osobní údaje subjektů údajů pro marketingové účely.

13.  na přenositelnost údajů – pouze pokud subjekt údajů poskytl správci údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zpracování osobních údajů je prováděno automatizovaně, a zároveň je založeno na souhlasu subjektu údajů nebo plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

14.  podat stížnost správci, jeho pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo Úřadu na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Stížnost je třeba podat v písemné či elektronické formě, musí obsahovat údaje umožňující identifikaci subjektu a dle zvolené formy musí být zakončena vlastnoručním podpisem či zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. V případě správce a jeho pověřence se žádost podává na podatelnu správce prostřednictvím formuláře dle přílohy této informace.

15.  V případě oprav či výmazů osobních údajů nebo omezení zpracování informuje správce příjemce, jemuž byly osobní údaje zpřístupněny o těchto skutečnostech, není-li to nemožné či nevyžaduje-li to nepřiměřené úsilí.

16.  Žádostí subjektu údajů se správce bude zabývat při splnění následujících podmínek:

 1. totožnost subjektu údajů bude možné ověřit;
 2. z žádosti bude jasně patrné, jaké právo subjekt uplatňuje a jakých osobních údajů se žádost týká;
 3. tyto osobní údaje správce skutečně zpracovává;
 4. subjekt údajů přesně uvede, co požaduje;
 5. požadavek subjektu údajů bude v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;
 6. v případě nedostatečné identifikace své osoby subjekt údajů bez zbytečného odkladu doloží správci další identifikační údaje tak, aby správce mohl spolehlivě ověřit totožnost subjektu údajů. O tuto dobu se prodlužují všechny lhůty pro vyřízení žádosti. Pokud subjekt údajů odmítne tyto doplňující údaje poskytnout, není správce povinen reagovat na jeho žádost;
 7. je-li subjektem údajů dítě mladší šestnácti let, musí být žádost podána a podepsána jeho zákonným zástupcem.

V Jemnici, dne: 24. května 2018

Za správce:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová

ředitelka dětského domova