image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel (příklad):

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Základní účel zřízení - komlexní výchovná a vzdělávací péče umístěným dětem, které nemohou být ze závažných důvodů vychovávány ve vlastní rodině
Hlavní činnost - stravování, ubytování, výchova, vzdělání, pořádání vzdělávacích, kulturních, zájmových a poznávacích akcí

3. Organizační struktura

Seznam organizačních úseků:

 • pedagogický

 • provozní

Organizační struktura (zaměstnanci)
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748
  Třešňová 748, 675 31 Jemnice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748
  Třešňová 748, 675 31 Jemnice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek 6:30 - 11:30 hodin, 13:00 - 15:00 hodin

 • 4.4 Telefonní čísla

  podatelna: 568 451 182 (Lenka Mocharová)

  ředitelka: 568 450 335603 448 482 (Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová)

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.ddjemnice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748
  Třešňová 748, 675 31 Jemnice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: CD, DVD

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  e.podatelna@ddjemnice.cz

  Další elektronické adresy:

  Zaměstnanci

 • 4.8 Datová schránka

   jbftrwx

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 6681620287/0100

6. IČO

60418516

7. DIČ

Dětský domov není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: 

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): jbftrwx

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: účetní DD Lenka Mocharová (568 451 182, mocharova@ddjemnice.cz)

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Při vyřizování ústní žádosti o informaci:

  podání ústní informace bez potřeby vyhledání potřebných dokladů - zdarma

  informace podaná na základě zveřejnění (internet, vývěska apod.) - zdarma

  informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy - zdarma

  Při vyřizování písemné žádosti o informaci:

  Písemná informace poskytnutá formou kopie existujícího dokumentu bez potřeby vyhledání

  A4 jednostranně - 2,- Kč

  A4 oboustranně - 3,- Kč

  A3 jednostranně - 4,- Kč

  A3 oboustranně - 6,- Kč

  CD - 15,-Kč

  náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací - cena za každou započatou 1 hodinu činnosti 120,- Kč

  Náklady spojené s odesláním dle aktuálního sazebníku poštovních služeb České pošty.

  Úhrady nákladů za poskytnuté informace jsou příjmem dětského domova.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

15. Podatelna Dětského domova v Jemnici, příspěvková organizace

Adresa podatelny:
       Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, 675 31 Jemnice
(dále jen "DD")

Provozní doba pro veřejnost: 
       Pondělí: 8:00 - 14:00

       Úterý:     8:00 - 14:00

       Středa:   8:00 - 14:00

       Čtvrtek:  8:00 - 14:00

       Pátek:    8:00 - 14:00

ID datové schránky: jbftrwx  -  maximální velikost jedné datové zprávy je max. 20 MB.
Adresa elektronické podatelny: e.podatelna@ddjemnice.cz   - 
   velikost přílohy jednoho e-mailu je max. 10 MB.

Další možnosti elektronického podání:
      Na technickém nosiči dat (CD, DVD) v podatelně Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748, 675 31 Jemnice.Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost. Nepřijímáme flash disk.

Požadavky na elektronická podání:
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, příspěvková organizace  akceptuje jako přílohu podání soubory v
těchto formátech:

Výstupním datovým formátem pro statické textové dokumenty a kombinované statické textové a obrázkové dokumenty je PDF/A (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader).
Výstupním datovým formátem pro statické obrazové dokumenty je PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF.

Výstupní datovým formátem dynamických obrazových dokumentů je MPEG-2, MPEG-1, GIF.
Výstupním datovým formátem zvukových dokumentů je MPEG-1 a MPEG-2 audio layer II a III, WAW, PCM.
Výstupním datovým formátem pro databáze je XML.
Výstupním datovým formátem pro účetní záznamy v elektronické podobě je ISDOC.

Elektronický podpis je akceptován pouze u formátů PDF/A, ZFO, FO. U e-mailových zpráv ve formátu S/MIME.

Akceptovány jsou pouze nosiče CD a DVD se souborovým systémem ISO9660.

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.


Příjem a zpracování elektronických podání a podání v listinné podobě

Po přijetí listinného podání je písemnost evidována v elektronické spisové službě, toto platí i pro elektronická podání. S využitím zaručeného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu lze činit platná podání, aniž by bylo třeba následně elektronická podání "doplňovat" papírovou formou.

Potvrzení příjmu elektronického podání
Příjem podání je potvrzen automaticky generovanou zprávou s názvem předmětu, datem a časem přijetí. Odpovědní zpráva je podepsaná kvalifikovanou pečetí.

Text zprávy je v tomto znění:

Vaše podání ‚předmět e-mailu' bylo přijato elektronickou podatelnou Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748,  dne DD.MM.RRRR v h:min:s hod.

Příklad:
Vaše podání spisová služby - smlouva' bylo přijato elektronickou podatelnou Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 dne 18.10.2021 v 09:58:28hod.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání:
pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný),
obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných DD), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém DD přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li DD schopno určit odesílatele nebo nepodaří-li se jí ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, dále dokument nezpracovává.
Při zjištění, že doručený analogový dokument je neúplný nebo nečitelný a DD je schopno určit odesílatele, tak ho vyrozumí o zjištěné vadě a požádá o znovu podání. Pokud se nepodaří odesílatele určit, podání se dále nezpracovává.