Několik slov o nás

Vážení návštěvníci, vítáme Vás na našich internetových stránkách. Rádi bychom Vás ve stručnosti seznámili s posláním našeho zařízení.

Náš Dětský domov byl uveden do provozu 1. 1. 1995. Kapacita je čtyřiadvacet dětí, které jsou rozděleny heterogenně do tří rodinných skupin. Sourozenci jsou umísťováni vždy společně v jedné rodinné skupině.

Jsme školské zařízení zřizované Krajem Vysočina, zajišťující výchovu a sociální potřeby dětí. Jedná se o děti, které nemohou být ze závažných důvodů vychovávány ve vlastní rodině a není možno je osvojit nebo umístit v jiné náhradní rodinné péči. Nejsou u nás umísťovány děti se závažnými výchovnými problémy.

Účelem našeho zařízení je poskytnout dětem náhradní rodinnou péči, vytvořit trvalé prostředí, které by uspokojovalo základní materiální a speciální potřeby dětí, tak aby byl zajištěn rozvoj řádné výchovy a vzdělávání, dovedností a návyků, s přihlédnutím k individuálním zájmům a zvláštnostem každého dítěte. Zaměřujeme se na rozvíjení rodinných prvků ve výchově. Velkou pozornost věnujeme optimalizaci sociálního a psychického prostředí Dětského domova a všestrannému rozvoji osobnosti dětí. Důraz klademe také na preventivně výchovnou péči, předcházení vzniku negativního chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, vytváření podmínek pro zdravý osobnostní vývoj. Za důležité považujeme rovněž uspokojování potřeb dětí v oblasti sportu, rekreace a zábavy. Uvědomujeme si, že ve výchově nejde pouze o to, aby se dítě přizpůsobovalo výchovným cílům a požadavkům, ale abychom dokázali výchovné metody, postupy a požadavky přizpůsobit potřebám každého dítěte. Současně učit vlastní odpovědnosti za své činy a chápat, že stanovené požadavky jsou správné a nevyhnutelné. Snahou všech pedagogických pracovníků je, aby děti vnitřně přijaly požadavky na ně kladené, ztotožnily se s nimi a přeměnily je ve své vnitřní osobní zásady, kriteria, potřeby a normy.

Naším hlavním výchovným cílem je, aby si dítě během pobytu u nás osvojilo takové kompetence, které mu umožní samostatný a plnohodnotný život ve společnosti.

 

"Nemůžeme děti utvářet podle vlastní vůle,

Musíme je milovat a vychovávat co nejlépe,

ale jinak je nechat na pokoji."

(J. W. Goethe)

Volná pracovní místa

Dětský domov v Jemnici, příspěvková organizace nabízí volná pracovní místa na pracovní pozici vychovatele/vychovatelky rodinné skupiny - s nástupem ihned.Požadavky na pozici: Předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění s účinností od 1.1. 2015. Aktivní řídič/ka podmínkou.