image
Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Náš Dětský domov v Jemnici byl uveden do provozu 1.1. 1995. V roce 2018 došlo ke sloučení s Dětským domovem v Budkově, který se stal našim odloučeným pracovištěm. Kapacita je nyní celkem 62 dětí a nezaopatřených dospělých osob, které jsou rozděleny heterogenně do 7 rodinných skupin po 8 dětech nebo ve cvičných bytech. Hlavní pracoviště Jemnice disponuje 3 rodinnými skupinami, má tedy kapacitu 24 dětí a na odloučeném pracovišti v Budkově jsou 4 rodinné skupiny s kapacitou 32 dětí. Odloučené pracoviště v Budkově také disponuje dvěma cvičnými byty celkem pro 6 osob, které se nachází mimo areál hlavní budovy. Umisťují se do nich v rámci přípravy na život starší děti ve věku 16+ nebo zletilé nezaopatřené osoby, které jsou v našem zařízení na základě „Smlouvy o poskytování plného přímého zaopatření po ukončení výkonu ústavní výchovy“.

Jedná se o děti, které nemohou být ze závažných důvodů vychovávány ve vlastní rodině a není možno je osvojit nebo umístit v jiné náhradní rodinné péči. Nejsou u nás umísťovány děti se závažnými výchovnými problémy.

Účelem našeho zařízení je poskytnout dětem náhradní rodinnou péči, vytvořit trvalé prostředí, které by uspokojovalo základní materiální a speciální potřeby dětí, tak aby byl zajištěn rozvoj řádné výchovy a vzdělávání, dovedností a návyků, s přihlédnutím k individuálním zájmům a zvláštnostem každého dítěte. Zaměřujeme se na rozvíjení rodinných prvků ve výchově. Velkou pozornost věnujeme optimalizaci sociálního a psychického prostředí Dětského domova a všestrannému rozvoji osobnosti dětí. Důraz klademe také na preventivně výchovnou péči, předcházení vzniku negativního chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, vytváření podmínek pro zdravý osobnostní vývoj. Za důležité považujeme rovněž uspokojování potřeb dětí v oblasti sportu, rekreace a zábavy. Uvědomujeme si, že ve výchově nejde pouze o to, aby se dítě přizpůsobovalo výchovným cílům a požadavkům, ale abychom dokázali výchovné metody, postupy a požadavky přizpůsobit potřebám každého dítěte. Současně učit vlastní odpovědnosti za své činy a chápat, že stanovené požadavky jsou správné a nevyhnutelné. Snahou všech pedagogických pracovníků je, aby děti vnitřně přijaly požadavky na ně kladené, ztotožnily se s nimi a přeměnily je ve své vnitřní osobní zásady, kriteria, potřeby a normy.

Naším hlavním výchovným cílem je, aby si dítě během pobytu u nás osvojilo takové kompetence, které mu umožní samostatný a plnohodnotný život ve společnosti.

"Nemůžeme děti utvářet podle vlastní vůle,

Musíme je milovat a vychovávat co nejlépe,

ale jinak je nechat na pokoji."

(J. W. Goethe)