image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > GDPR > Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajůDatum konání:
24.5.2018

Správce osobních údajů:

Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748

Třešňová 748
675 31  Jemnice

statutární zástupce: Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová

webové stránky školského zařízení: www.ddjemnice.cz

telefon: +420 568 450 335

mobil: +420 603 448 482

e-mail:domov@ddjemnice.cz

pověřenec:

J. K. accounting s.r.o., IČ: 02734168

zastupující osoba: Bc. Jaroslav Kocián   

telefon:  +420 725 654 319

e-mail: gdpr@jkaccounting.cz

oblast

popis činnosti

GDPR čl. 6 odst. 1 písm.:

Účel zpracování:

právní úprava

Kategorie a rozsah zpracovávaných osobních údajů

Subjekty údajů

Příjemci OÚ

příjemci 3. země

Doba archivace

zákonná podoba archivace

PERSONÁLNĚ MZDOVÁ

Výběrová řízení (zaměstnanci), pohovor se zaměstnanci

a) souhlas

b) plnění smlouvy

c) splnění právní povinnosti,

f) oprávněný zájem    správce

personální zajištění vzdělávání

Z 262/2006 Sb. zákoník práce

Z 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Z 251/2005 Sb., o inspekci práce

Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa, narození, vzdělání, jiné údaje o schopnostech uchazeče, telefon, e-mail, popř.

jiné,

Uchazeči o zaměstnání

vlastní dokumentace

osobní údaje nejsou poskytovány do třetích zemí

V případě nepřijetí skartace po době k odvolání, v případě přijetí stává se součástí osobního spisu,

archivace 5 let od ukončení pracovního poměru

Zákon č. 582/1991 Sb. o provádění soc. zabezpečení,

mzdové listy 30 let, odst. 10 let, účely pojistného § 22c zákona č. 589/1992 Sb.,

o pojistném na…

§ 35a odst. 4 zákona o důchodovém pojištění

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Pracovní smlouva, vstupní prohlídky zaměstnanců

b) plnění smlouvy

c) splnění právní povinnosti

personální zajištění vzdělávání

Z 262/2006 Sb., zákoník práce

Z 373/2011 Sb., o speciálních zdravotních službách

V 79/2013 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu 373/2011 Sb.

Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa, narození, pracovní zařazení citlivé: údaje o zdravotní způsobilosti

zaměstnanci

vlastní dokumentace, zdravotní pojišťovny

Dokumenty o vstupních

prohlídkách jsou součástí osobních spisů a podléhají skartační lhůtě

viz. Vedení osobních spisů

zaměstnanců

Vedení osobních spisů zaměstnanců

a) souhlas

b) plnění smlouvy

c) splnění právní povinnosti

f) oprávněný zájem správce

plnění právní povinnosti vůči zaměstnancům

Z 262/2006 Sb., zákoník práce

Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa, narození, vzdělání, záznamy o aktivitách, školeních, osobní údaje rodinných příslušníků, č. bankovního účtu na základě informovaného souhlasu,

citlivé údaje: potvrzení zdravotní způsobilost

Zaměstnanci, rodinní

příslušníci

zaměstnanců

Banky, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení, inspektorát práce, úřad práce apod.

45 let viz Archivační a spisový řád organizace, zaměstnaní důchodci

10 let, po úmrtí 10 let

Zpracování platů zaměstnanců

c) splnění právní povinnosti

plnění právní povinnosti vůči zaměstnancům

Z 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

Z 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Z 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Z 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Z 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Z 589/1992 Sb., o pojištění na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Z 280/2009 Sb., daňový řád

NV 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa, narození, vzdělání, záznamy o aktivitách, školeních, osobní údaje rodinných příslušníků, č. bankovního účtu apod.

citlivé údaje: potvrzení zdravotní způsobilosti,

Zaměstnanci, rodinní

příslušníci

zaměstnanců

Banky, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení, inspektorát práce, úřad práce apod.

Mzdové listy a evidenční listy 45 let, hlášení pojišťovny zdravotní, sociální 10 let podklady pro mzdy 5 let, nemocenské dávky 10 let, pojištění zaměstnanců 10 let viz Archivační a skartační řád organizace

školení zaměstnanců

c) splnění právní povinnosti

f) oprávněný zájem správce

zajištění odbornosti zaměstnanců

Z 262/2006 Sb., zákoník práce

Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, záznamy o školeních, vysvědčení apod.

Zaměstnanci

školící organizace

po dobu trvání pracovního poměru

Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

c) splnění právní povinnosti

plnění právní povinnosti vůči zaměstnancům

Z 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Z 262/2006 Sb., zákoník práce

V 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

Adresní a identifikační údaje, vč. údajů rodinných příslušníků

Zaměstnanci, rodinní

příslušníci

zaměstnanců

vlastní dokumentace

Archivace 5 let viz Archivační a skartační řád organizace

Evidence záznamů o psychické způsobilosti zaměstnanců zařízení

c) splnění právní povinnosti

 

§ 18 odst. 4 zákon č. 109/2002 Sb.

Jméno, příjmení, datum a místo narození, trvalý pobyt, bydliště, údaje o zdravotním stavu

Zaměstnanec, vyšetřující psycholog

údaje poskytovány jen omezenému okruhu pracovníků školského zařízení  podle vnitřních směrnic a jen oprávněným orgánům a osobám dle zákona

10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb.

 

OBLAST ÚSTAVNÍ VÝCHOVY

Přijímání dítěte k pobytu

c) plnění právní povinnosti

zajištění hlavního účelu zabezpečení ústavní výchovy

§5 zákona č. 109/2002 Sb., §18 písm. d) bod 4 zákona č. 326/1999 Sb.

jméno a příjmení

trvalý pobyt, bydliště

Dítě, zákonný zástupce

Vlastní dokumentace

osobní údaje nejsou poskytovány do třetích zemí

10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb.

 

Průběh pobytu

c) plnění právní povinnosti

zajištění hlavního účelu zabezpečení ústavní výchovy

§ 41 zákona č. 109/2002 Sb., vyhláška č. 438/2006 Sb.,§ 29 odst. 6 zákon č. 359/1999 Sb.

zákona č. 109/2002 Sb., vyhláška č. 438/2006 Sb.,§ 29 odst. 6 zákon č. 359/1999 Sb.

jméno a příjmení, RČ

údaje o zdravotním stavu

datum a místo narození

trvalý pobyt, bydliště

údaje o zdravotní pojišťovně

podobizna

konkrétní doporučení ŠPZ

Dítě, zákonný zástupce

Vlastní dokumentace

Po dobu nutnou ke splnění účelu

Ukončení pobytu

c) plnění právní povinnosti

zajištění hlavního účelu zabezpečení ústavní výchovy

§ 29 odst. 6 písm. f) zákona č. 359/1999, § 41 zákona č. 109/2002 Sb., vyhláška č. 438/2006 Sb.

 

Dítě, zákonný zástupce

 

10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb.

Dokumentace dětí

c) splnění právní povinnosti

zajištění hlavního účelu, zabezpečení ústavní výchovy

§ 34 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., § 41 zákona č. 109/2002 Sb., vyhláška č. 438/2006 Sb.

Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa, narození,

citlivé: údaje o zdravotním stavu, údaje o zákonných zástupcích

Dítě, zákonný zástupce

vlastní dokumentace, zdravotní pojišťovny, OSSZ,

MŠMT, Lékařská služba

10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb.

BOZP + vedení zdravotní dokumentace + úrazy dětí

c) splnění právní povinnosti

zajištění bezpečnosti

§ 29 odst. 2 a 3 ŠZ § 1 vyhl. č.64/2005 Sb..

Adresní a identifikační údaje, údaje o pobytu, průběhu, ukončování aj.

Dítě, zákonný zástupce

MŠMT, vlastní dokumentace

5 let kniha úrazů,

10 let záznam o úrazu

Předávání dokumentace jiným orgánům a institucím

C) splnění právní povinnosti

zajištění hlavního účelu zabezpečení ústavní výchovy

§ 39 odst. 2 b) zákon č. 109/2002 Sb., § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 283/1993 Sb., § 29 odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb.

jméno a příjmení

datum a místo narození, RČ

trvalý pobyt, bydliště

údaje o zdravotní stavu

psychologické posudky

doporučení ŠPZ

Dítě, zákonný zástupce

údaje poskytovány jen omezenému okruhu pracovníků školského zařízení  podle vnitřních směrnic, státnímu zástupci, policii ČR a dalším oprávněným orgánům a osobám dle zákona

10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb.

 

Zájmy dětí – školy v přírodě, prázdninové pobyty, kroužky

a)souhlas

f) oprávněný zájem správce

zajištění

bezpečného

průběhu

školy v přírodě či jiného zájezdu a plnění ze smlouvy."

"smluvní

zajištění

ochrany

údajů

s organizátorem"

jméno a příjmení, RČ

datum a místo narození

trvalý pobyt, bydliště

údaje o zdravotním stavu, o stravování

Dítě, zákonný zástupce

údaje poskytovány jen omezenému okruhu pracovníků školského zařízení  podle vnitřních směrnic a jen oprávněným orgánům a osobám dle zákona, resp. poskytovatelům kroužků

Po dobu nutnou ke splnění účelu

 

Nezletilý cizinci bez doprovodu

c) splnění právní povinnosti

zajištění hlavního účelu zabezpečení ústavní výchovy

§ 35 zákona č.359/1999 Sb., §118 a násl. zákona č.326/1999 Sb., §81 odst. 3 zákona č.325/1999 Sb., § 27 zákona č.273/2008 Sb., § 2 odst. 4 zákona č. 109/2002 Sb.

jméno a příjmení,

datum a místo narození

trvalý pobyt, bydliště

údaje o zdravotním stavu

Dítě, zákonný zástupce

údaje poskytovány jen omezenému okruhu pracovníků školského zařízení  podle vnitřních směrnic a oprávněným orgánům a osobám dle zákona

10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb.

 
                 

ORGANIZAČNĚ TECHNICKÁ

Podatelna, spisovna

c) splnění právní povinnosti

zajištění chodu organizace

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

xx

žadatelé, podatelé, aj.

xx

osobní údaje nejsou poskytovány do třetích zemí

xx

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Evidence smluv a objednávek

b) plnění smlouvy

c) splnění právní povinnosti

zajištění chodu organizace

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

xx

dodavatelé, odběratelé, zaměstnanci

xx

xx

Kompletní vedení účetnictví

c) splnění právní povinnosti

vedení účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 410/2009 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

xx

xx

xx

xx

Veřejné zakázky

c) splnění právní povinnosti

plnění právní povinnosti v oblasti veřejných zakázek

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

xx

dodavatelé

xx

xx

Kamerové systémy v objektech

f) oprávněný zájem správce

zajištění bezpečnosti žáků, zaměstnanců a třetích osob

x

záznam podoby

dítě,

zaměstnanci, třetí osoby

vlastní záznam

záznamy skartovány po 6 dnech, výjimka pro účely dle speciálních zákonů

Audiovizuální systému, prezentace školského zařízení

f) oprávněný zájem správce

Prezentace a zachycení historie zařízení

x

Fotografie, podobizna

Dítě, zaměstnanci, třetí osoby

veřejnost

 

Po dobu nutnou ke splnění účelu

 

V Jemnici, dne: 24. května 2018

Za správce:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová

ředitelka dětského domova

                                            

ZÁZNAMY  O  ČINNOSTECH  ZPRACOVÁNÍ  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ

Správce osobních údajů:

Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748

Třešňová 748
675 31  Jemnice

statutární zástupce: Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová

webové stránky školského zařízení: www.ddjemnice.cz

telefon: +420 568 450 335

mobil: +420 603 448 482

e-mail:domov@ddjemnice.cz

pověřenec:

J. K. accounting s.r.o., IČ: 02734168

zastupující osoba: Bc. Jaroslav Kocián   

telefon:  +420 725 654 319

e-mail: gdpr@jkaccounting.cz

oblast

popis činnosti

GDPR čl. 6 odst. 1 písm.:

Účel zpracování:

právní úprava

Kategorie a rozsah zpracovávaných osobních údajů

Subjekty údajů

Příjemci OÚ

příjemci 3. země

Doba archivace

zákonná podoba archivace

PERSONÁLNĚ MZDOVÁ

Výběrová řízení (zaměstnanci), pohovor se zaměstnanci

a) souhlas

b) plnění smlouvy

c) splnění právní povinnosti,

f) oprávněný zájem    správce

personální zajištění vzdělávání

Z 262/2006 Sb. zákoník práce

Z 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Z 251/2005 Sb., o inspekci práce

Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa, narození, vzdělání, jiné údaje o schopnostech uchazeče, telefon, e-mail, popř.

jiné,

Uchazeči o zaměstnání

vlastní dokumentace

osobní údaje nejsou poskytovány do třetích zemí

V případě nepřijetí skartace po době k odvolání, v případě přijetí stává se součástí osobního spisu,

archivace 5 let od ukončení pracovního poměru

Zákon č. 582/1991 Sb. o provádění soc. zabezpečení,

mzdové listy 30 let, odst. 10 let, účely pojistného § 22c zákona č. 589/1992 Sb.,

o pojistném na…

§ 35a odst. 4 zákona o důchodovém pojištění

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Pracovní smlouva, vstupní prohlídky zaměstnanců

b) plnění smlouvy

c) splnění právní povinnosti

personální zajištění vzdělávání

Z 262/2006 Sb., zákoník práce

Z 373/2011 Sb., o speciálních zdravotních službách

V 79/2013 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu 373/2011 Sb.

Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa, narození, pracovní zařazení citlivé: údaje o zdravotní způsobilosti

zaměstnanci

vlastní dokumentace, zdravotní pojišťovny

Dokumenty o vstupních

prohlídkách jsou součástí osobních spisů a podléhají skartační lhůtě

viz. Vedení osobních spisů

zaměstnanců

Vedení osobních spisů zaměstnanců

a) souhlas

b) plnění smlouvy

c) splnění právní povinnosti

f) oprávněný zájem správce

plnění právní povinnosti vůči zaměstnancům

Z 262/2006 Sb., zákoník práce

Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa, narození, vzdělání, záznamy o aktivitách, školeních, osobní údaje rodinných příslušníků, č. bankovního účtu na základě informovaného souhlasu,

citlivé údaje: potvrzení zdravotní způsobilost

Zaměstnanci, rodinní

příslušníci

zaměstnanců

Banky, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení, inspektorát práce, úřad práce apod.

45 let viz Archivační a spisový řád organizace, zaměstnaní důchodci

10 let, po úmrtí 10 let

Zpracování platů zaměstnanců

c) splnění právní povinnosti

plnění právní povinnosti vůči zaměstnancům

Z 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

Z 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Z 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Z 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Z 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Z 589/1992 Sb., o pojištění na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Z 280/2009 Sb., daňový řád

NV 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa, narození, vzdělání, záznamy o aktivitách, školeních, osobní údaje rodinných příslušníků, č. bankovního účtu apod.

citlivé údaje: potvrzení zdravotní způsobilosti,

Zaměstnanci, rodinní

příslušníci

zaměstnanců

Banky, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení, inspektorát práce, úřad práce apod.

Mzdové listy a evidenční listy 45 let, hlášení pojišťovny zdravotní, sociální 10 let podklady pro mzdy 5 let, nemocenské dávky 10 let, pojištění zaměstnanců 10 let viz Archivační a skartační řád organizace

školení zaměstnanců

c) splnění právní povinnosti

f) oprávněný zájem správce

zajištění odbornosti zaměstnanců

Z 262/2006 Sb., zákoník práce

Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, záznamy o školeních, vysvědčení apod.

Zaměstnanci

školící organizace

po dobu trvání pracovního poměru

Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

c) splnění právní povinnosti

plnění právní povinnosti vůči zaměstnancům

Z 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Z 262/2006 Sb., zákoník práce

V 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

Adresní a identifikační údaje, vč. údajů rodinných příslušníků

Zaměstnanci, rodinní

příslušníci

zaměstnanců

vlastní dokumentace

Archivace 5 let viz Archivační a skartační řád organizace

Evidence záznamů o psychické způsobilosti zaměstnanců zařízení

c) splnění právní povinnosti

 

§ 18 odst. 4 zákon č. 109/2002 Sb.

Jméno, příjmení, datum a místo narození, trvalý pobyt, bydliště, údaje o zdravotním stavu

Zaměstnanec, vyšetřující psycholog

údaje poskytovány jen omezenému okruhu pracovníků školského zařízení  podle vnitřních směrnic a jen oprávněným orgánům a osobám dle zákona

10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb.

 

OBLAST ÚSTAVNÍ VÝCHOVY

Přijímání dítěte k pobytu

c) plnění právní povinnosti

zajištění hlavního účelu zabezpečení ústavní výchovy

§5 zákona č. 109/2002 Sb., §18 písm. d) bod 4 zákona č. 326/1999 Sb.

jméno a příjmení

trvalý pobyt, bydliště

Dítě, zákonný zástupce

Vlastní dokumentace

osobní údaje nejsou poskytovány do třetích zemí

10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb.

 

Průběh pobytu

c) plnění právní povinnosti

zajištění hlavního účelu zabezpečení ústavní výchovy

§ 41 zákona č. 109/2002 Sb., vyhláška č. 438/2006 Sb.,§ 29 odst. 6 zákon č. 359/1999 Sb.

zákona č. 109/2002 Sb., vyhláška č. 438/2006 Sb.,§ 29 odst. 6 zákon č. 359/1999 Sb.

jméno a příjmení, RČ

údaje o zdravotním stavu

datum a místo narození

trvalý pobyt, bydliště

údaje o zdravotní pojišťovně

podobizna

konkrétní doporučení ŠPZ

Dítě, zákonný zástupce

Vlastní dokumentace

Po dobu nutnou ke splnění účelu

Ukončení pobytu

c) plnění právní povinnosti

zajištění hlavního účelu zabezpečení ústavní výchovy

§ 29 odst. 6 písm. f) zákona č. 359/1999, § 41 zákona č. 109/2002 Sb., vyhláška č. 438/2006 Sb.

 

Dítě, zákonný zástupce

 

10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb.

Dokumentace dětí

c) splnění právní povinnosti

zajištění hlavního účelu, zabezpečení ústavní výchovy

§ 34 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., § 41 zákona č. 109/2002 Sb., vyhláška č. 438/2006 Sb.

Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa, narození,

citlivé: údaje o zdravotním stavu, údaje o zákonných zástupcích

Dítě, zákonný zástupce

vlastní dokumentace, zdravotní pojišťovny, OSSZ,

MŠMT, Lékařská služba

10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb.

BOZP + vedení zdravotní dokumentace + úrazy dětí

c) splnění právní povinnosti

zajištění bezpečnosti

§ 29 odst. 2 a 3 ŠZ § 1 vyhl. č.64/2005 Sb..

Adresní a identifikační údaje, údaje o pobytu, průběhu, ukončování aj.

Dítě, zákonný zástupce

MŠMT, vlastní dokumentace

5 let kniha úrazů,

10 let záznam o úrazu

Předávání dokumentace jiným orgánům a institucím

C) splnění právní povinnosti

zajištění hlavního účelu zabezpečení ústavní výchovy

§ 39 odst. 2 b) zákon č. 109/2002 Sb., § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 283/1993 Sb., § 29 odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb.

jméno a příjmení

datum a místo narození, RČ

trvalý pobyt, bydliště

údaje o zdravotní stavu

psychologické posudky

doporučení ŠPZ

Dítě, zákonný zástupce

údaje poskytovány jen omezenému okruhu pracovníků školského zařízení  podle vnitřních směrnic, státnímu zástupci, policii ČR a dalším oprávněným orgánům a osobám dle zákona

10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb.

 

Zájmy dětí – školy v přírodě, prázdninové pobyty, kroužky

a)souhlas

f) oprávněný zájem správce

zajištění

bezpečného

průběhu

školy v přírodě či jiného zájezdu a plnění ze smlouvy."

"smluvní

zajištění

ochrany

údajů

s organizátorem"

jméno a příjmení, RČ

datum a místo narození

trvalý pobyt, bydliště

údaje o zdravotním stavu, o stravování

Dítě, zákonný zástupce

údaje poskytovány jen omezenému okruhu pracovníků školského zařízení  podle vnitřních směrnic a jen oprávněným orgánům a osobám dle zákona, resp. poskytovatelům kroužků

Po dobu nutnou ke splnění účelu

 

Nezletilý cizinci bez doprovodu

c) splnění právní povinnosti

zajištění hlavního účelu zabezpečení ústavní výchovy

§ 35 zákona č.359/1999 Sb., §118 a násl. zákona č.326/1999 Sb., §81 odst. 3 zákona č.325/1999 Sb., § 27 zákona č.273/2008 Sb., § 2 odst. 4 zákona č. 109/2002 Sb.

jméno a příjmení,

datum a místo narození

trvalý pobyt, bydliště

údaje o zdravotním stavu

Dítě, zákonný zástupce

údaje poskytovány jen omezenému okruhu pracovníků školského zařízení  podle vnitřních směrnic a oprávněným orgánům a osobám dle zákona

10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb.

 
                 

ORGANIZAČNĚ TECHNICKÁ

Podatelna, spisovna

c) splnění právní povinnosti

zajištění chodu organizace

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

xx

žadatelé, podatelé, aj.

xx

osobní údaje nejsou poskytovány do třetích zemí

xx

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Evidence smluv a objednávek

b) plnění smlouvy

c) splnění právní povinnosti

zajištění chodu organizace

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

xx

dodavatelé, odběratelé, zaměstnanci

xx

xx

Kompletní vedení účetnictví

c) splnění právní povinnosti

vedení účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 410/2009 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

xx

xx

xx

xx

Veřejné zakázky

c) splnění právní povinnosti

plnění právní povinnosti v oblasti veřejných zakázek

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

xx

dodavatelé

xx

xx

Kamerové systémy v objektech

f) oprávněný zájem správce

zajištění bezpečnosti žáků, zaměstnanců a třetích osob

x

záznam podoby

dítě,

zaměstnanci, třetí osoby

vlastní záznam

záznamy skartovány po 6 dnech, výjimka pro účely dle speciálních zákonů

Audiovizuální systému, prezentace školského zařízení

f) oprávněný zájem správce

Prezentace a zachycení historie zařízení

x

Fotografie, podobizna

Dítě, zaměstnanci, třetí osoby

veřejnost

 

Po dobu nutnou ke splnění účelu

 

V Jemnici, dne: 24. května 2018

Za správce:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová

ředitelka dětského domova