image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace > Dokumenty > Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Vyvěšeno: 9. 3. 2009
Sejmuto:

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č. 422/2006 Sb. ze dne 31.srpna 2006

1. Název

Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748

2. Důvod a způsob založení

Od 1.7. 2001 je zřizovatelem organizace kraj Vysočina, který vydal zřizovací listinu schválenou usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne 18.9. 2001, ve znění dodatku č. zřizovací listiny schváleného usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 055/02/2003/ZK ze dne 31.3. 2003 a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 151/03/2003/ZK ze dne 17.6.2003.

Ke zřízení subjektu došlo podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 157/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů.

Činnost dětského domova je vymezena zákonem č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákonem č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

3. Organizační struktura

Ředitelka přímo řídí vedoucí zaměstnance, kterými jsou vedoucí vychovatel, vedoucí školní jídelny a účetní a dále přímo řídí sociální pracovnici.

Vedoucí vychovatel řídí vychovatele a asistenty pedagoga.

Vedoucí školní jídelny řídí kuchařky.

Účetní řídí provozní zaměstnance (ved. školní jídelny, uklízečka, pradlena, údržbář)

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Dětský domov

Třešňová 748

675 31 Jemnice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Dětský domov

Třešňová 748

675 31 Jemnice

4.3 Úřední hodiny

6:30 - 15:00 hodin

4.4 Telefonní čísla

568 450 335 - ředitelka

568 451 182 - kancelář

568 451 181 - vychovatelna

4.5 Čísla faxu

568 450 342

4.6 Adresa internetové stránky

www.ddjemnice.cz

4.7 Elektronická adresa

domov@ddjemnice.cz

4.8 Další elektronické adresy

mocharova@ddjemnice

vychovatelky@ddjemnice

5. Případné platby lze poukázat

Na čísla účtů: Dětský domov, Jemnice 6681620287/0100

6. IČ

60418516

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

- Vnitřní řád DD, č.j. 81/2006 ze dne 27.1.2006

- Jednací protokol DD č.j. DD433/2008 ze dne 26.6. 2008

- Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení - Vyhláška č. 263/2007 Sb. ze dne 1.11. 2007

- Organizační řád DD Jemnice, usnesení RK č. 1344/28/2007/RK ze dne 2.10. 2007

- Výchovný program zařízení č.j. 731/2008 ze dne 1.9. 2008

- Provozní řád školní jídelny DD, č.j. 217/2005

- Organizační řád školní jídelny č.j. 127/2008 ze dne 1.2. 2007

- Provozní řád DD č.j. DD60/2007 ze dne 15.1. 2007

- Směrnice č. 21 k vyřizování stížnosti, oznámení a podnětů č.j. 733/2008 ze dne 8.12. 2008

- Směrnice č. 20 k poskytování informací č.j. 732/2008 ze dne 8.12. 2008

- Směrnice č.9 k finanční kontrole, č.j. 386/2003, zákon 320/2001 Sb., v platném znění

- Spisový a skartační řád č.j. 455/2005 ze dne 1.7. 2005

8.2 Rozpočet

Rozpočet za uplynulý rok je uveden ve zprávě o činnosti a plnění úkolů, část ekonomická, tato zpráva je umístěna na www.ddjemnice.cz odkaz dokumenty.

Rozpočet aktuálního roku je umístěn na www.ddjemnice.cz odkaz dokumenty.

9. Žádosti o informace

Zádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doporučená pošta, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.

10. Příjem žádostí a dalších podání

domov@ddjemnice.cz

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby (ředitelky DD) zřizovateli dětského domova - kraj Vysočina, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinný subjekt: Dětský domov, Jemnice, Třešńová 748, 675 31 Jemnice

1. Fyzická osoba

Jméno a příjmení žadatele:

Datum narození:

Adresa místa trvalého bydliště nebo adresa bydliště a adresa pro doručování:

Elektronická adresa (v případě, že je adresou doručovací):

------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Právnická osoba

Název žadatele:

IČO:

Adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla:

Elektronická adresa (v případě, že je adresou doručovací):

------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost o poskytnutí informace ve věci:

Datum:..................................Podpis žadatele:...................................

Formulář žádosti - zde

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Životní situace na Portálu veřejné správy.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

- zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění

- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

- zák. č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění

- zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

- zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

- zák. č. 359/199 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění

- zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

- zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění

- zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění

- zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

- zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochrané výchovy ve školských zařízeních..., v platném znění

- zák. č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění

- zák. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění

- zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění

- zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

- zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

- zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

- zák. č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění

- zák. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění

- zák. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích, v platném znění

- zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním mimimu, v platném znění

- zák. č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

- zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

- zák. č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochrané výchovy ve školských zařízeních, v platném znění

- nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy

------------

15. Úhrada za poskytování informací

Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informací hradí takto:

a) náklady na pořízení listinných kopií:

- cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A4 2,00 Kč

- cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A4 3,00 Kč

- cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A3 4,00 Kč

- cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A3 6,00 Kč

b) náklady na opatření technických nosičů dat

- cena za 1 ks diskety 10,00 kč

- cena za 1 ks CD 15,00 Kč

c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání

informací - cena za každou započatou 1 hodinu činnosti 120,00 Kč

Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

----------------

16.2 Výhradní licence

----------------

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou umístěny na www.ddjemnice.cz, odkaz informace.


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 4. 07. 2021 13:21