image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace > Dokumenty > Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb.

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb.Vyvěšeno: 24. 2. 2014
Sejmuto:

1. Název:

Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748

 

2. Důvod a způsob založení:

Již od roku 1950 dětský domovnepřetržitě zabezpečuje komlexní výchovnou a vzdělávací péči umístěným dětem, které nemohou být ze závažných důvodů vychovávány ve vlastní rodině.

Jako příspěvková organizace je dětský domov zřízen dnem 1.1.1995 na základě Zřizovací listiny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchov České republiky č.j. 31 045/95-61 ze dne 29.12. 1994.

Od 1.7. 2001 je zřizovatelem Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava dle zřizovací listiny, kterou vydal Kraj Vysočina v souladu s usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 045/05/01ZK ze dne 18.9. 2001.

Dne 31.3. 2003 byl vydán Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748, který byl projednán na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 31.3. 2003 a schválen usnesením č. 055/02/2003/ZK.

Dne 17.5. 2005 byl vydán Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748, který byl projednán na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 17.5. 2005 a schválen usnesením č. 0214/03/2005/ZK.

Dne 15.9. 2009 byl vydán Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748, který byl projednán na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 15. 9. 2009 a schválen usnesením č. 0376/05/2009/ZK.

Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích, kulturních, zájmových a poznávacích akcí. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.

 

3. Organizační struktura:

Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je jmenován a odvolán Radou Kraje Vysočina. Po dobu nepřítomnosti ředitele organizace ho zastupuje jeho zástupce - zástupce statutárního orgánu. Poradním orgánem ředitele DD je pedagogická rada složená z pedagogických pracovníků.

Organizace zřizuje tyto úseky:

pedagogický

provozní

Za činnost pedagogické úseku zodpovídá řediteli vedoucí pedagogického úseku.

Za čiinost provozního úseku zodpovídá vedoucí provozního úseku.

 

4. Kontaktní spojení:

Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748

adresa: Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Statutární orgán, ředitelka dětského domova:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová

Telefon: 568 450 335,

mobil: +420 603 448 482

fax: 568 450 342

e-mail: domov@ddjemnice.cz

 

Zástupce statutárního orgánu, zástupce ředitele dětského domova:

Mgr. Marie Šprinclová

Telefon: 568 451 181

e-mail: sprinclova@ddjemnice.cz

 

Podatelna: Lenka Mocharová

Úřední hodiny: pondělí - pátek 6:30 - 11:30 hodin, 13:00 - 15:00 hodin

Telefon: 568 151 182

e-mail: mocharova@ddjemnice.cz

adresa internetové stránky: www.ddjemnice.cz

 

5. Případné platby lze poukázat:

Komerční banka, číslo účtu: 6681620287/0100

 

6. IČ:

60418516

 

7. DIČ:

Nejsme plátci DPH.

 

8. Žádosti o informace:

Informaci, kterou je dětský domov, dále jen DD, povinen poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele domova, nikoliv však komentář či názor na určitou skutečnost nebo výklad právního předpisu týkajícího se dětského domova.

Žadatelem může být každá fyzická či právnická osoba bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci. Vůči žadatelům má zodpovědnost za poskytování informací ředitelka DD.

Ředitelka DD poskytuje pouze informace, které jsou v souladu se zákonem 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů. Neposkytují se informace z osobních spisů dětí, které se týkají nejen dětí samotných, ale i údajů o jejich rodině, případně další důvěrné informace.

V případě, že DD odmítne zcela nebo z části poskytnout žadateli informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů, případně v řádně prodloužené lhůtě 30 dnů. Rozhodnutí je správním řízením ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Postup pro podání a vyřízení žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je v listinné podobě v kanceláři dětského domova.

 

9. Příjem žádostí a dalších podání:

Přijímáním a vyřizováním žádostí o informace a evodováním písemných žádostí o poskytnutí informace a evidováním písemných žádostí o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je pověřena účetní DD.

Telefonické spojení: 568 451 182

e-mail: mocharova@ddjemnice

Z žádosti musí být zřejmé, komu je určena a kdo ji podává. Musí být na ní uvedeno jméno, příjmení, adresa fyzické osoby, název a sídlo právnické osoby. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu citovaného zákona a žádost se odloží. Žadatel musí dále sdělit adresu, na kterou mu bude možno sdělit stav vyřizování jeho žádosti.

 

Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud trvá na písemném vyřízení, vyzve pověřená osoba k podání žádosti v písemné formě. Písemná informace se poskytne žadateli nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta rozhoduje ředitelka dětského domova, Tuto lhůtu může ředitelka prodloužit nejvýše o 1é dní. Pověřená pracovnice je povinna písemně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, vždy však před uplynutím základní lhůty.

 

Pokud povinná osoba (ředitelka) odmítne zcela nebo z části poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě 15 dnů, případně v řádně prodloužené lhůtě rozhodnutí. Rozhodnutí se nyvydá v případě, že není znám adresát a v případě žádosti o informaci, která je mimo působnost povinné osoby.

 

Pokud je považovaná informace od žadatele mimo působnost, pověřený pracovník žádost odloží a toto odložení žádosti a jeho důvod sdělí žadateli do 3 dnů.

 

 

10. Opravné prostředky:

 

Proti rozhodnutí ředitele dětského domova o odmítnutí žádosti může žadatel podat k nadřízenému orgánu odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o jejím odmítnutí Z odvolání musí být zřejmé, kdo jej podává, kterého rozhodnutí se týká a co se navrhuje. Pokud některé z těchto náležitostí písemně podané odvolání neobsahuje, vyzve dětský domovžadatele, aby odvolání neobsahuje, vyzve dětský domov žadatele, aby odvolní ve stanované lhůtě doplnit. Odvolání přijímá ředitel dětského domova. odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti předá spolu se spisovým materiálem ředite zařízení Krajskému úřadu Kraje Vysočina ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.

 

 

 

11. Formuláře:

 

Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., viz hlavní stránka

 

 

 

12. Přehled nejdůležitějších předpisů:

 

Zákony

 

109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy

 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

 

500/2004 Sb., správní řád

 

563/1991 Sb., o účetnictví

 

89/2012 Sb., občanský zákoník

 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

129/2000 Sb., o krajích

 

262/2006 Sb., zákoník práce

 

114/2002 Sb., o FKSP

 

499/2004 Sb. o archivní a spisové službě

 

107/2005 Sb., o školním stravování

 

110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

 

Vyhlášky

 

317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

 

58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků

 

410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory pro výchovu dětí

 

438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonz ústavní výchovy

 

137/2004 Sb.,o hygienických požadavcích na stravovací služby

 

Nařízení vlády

 

75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné činnosti pedagogických pracovníků

 

590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitýchosobních překážek v práci

 

222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě

 

564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 

Předpisy jsou k nahlédnutí během úředních hodin v kanceláři dětského domova

 

 

 

13: Sazebník úhrad za poskytování informací:

 

Ředitel DD je oprávněn požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, odesláním informací žadateli. Dětský domov je povinen na žádost žadatele potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací v souladu s ustanovením § 5 odst. 1. písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, o svobodném přístupu informacím.

 

Při vyřizování ústní žádosti o informaci:

 

podání ústní informace bez potřeby vyhledání potřebných dokladů - zdarma

informace podaná na základě zveřejnění (internet, vývěska apod.) - zdarma

informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy - zdarma

Při vyřizování písemné žádosti o informaci:

Písemná informace poskytnutá formou kopie existujícího dokumentu bez potřeby vyhledání

A4 jednostranně - 2,- Kč

A4 oboustranně - 3,- Kč

A3 jednostranně - 4,- Kč

A3 oboustranně - 6,- Kč

CD - 15,-Kč

náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací - cena za každou započatou 1 hodinu činnosti 120,- Kč

Náklady spojené s odesláním dle aktuálního sazebníku poštovních služeb České pošty.

Úhrady nákladů za poskytnuté informace jsou příjmem dětského domova.


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 4. 07. 2021 13:21