ŽÁDOST  SUBJEKTU  ÚDAJŮ 

 

Identifikační údaje subjektu údajů:

 

Jméno a příjmení:

 

Datum narození:

 

Trvalé bydliště:

 

E-mail:

 

Telefon:

 

(dále jen „subjekt údajů“)

 

 

 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“), a svým právem na*:

 

a) informace,

 

b) opravu,

 

c) výmaz,

 

d) přístup k poskytnutým osobním údajům,

 

e) omezení zpracování osobních údajů,

 

f) přenositelnost,

 

g) odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů,

 

h) námitku dle čl. 21 odst. 1 nařízení,

 

žádám správce svých osobních údajů, tj. J. K. marketing s. r. o., Bc. Jaroslav Kocián

 

Foltýnova 1000/5, Brno 635 00  (dále jen „správce“), konkrétně o následující:

 

jakých osobních údajů se žádost přesně týká:

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

co konkrétně subjekt údajů požaduje:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Poučení:

 

Já, jako subjekt údajů, beru na vědomí, že správce se bude žádostí zabývat pouze v případě, že:

 

·         totožnost mě, jako subjektu údajů, bude možné ověřit;

 

·         z žádosti bude jasně patrné, jaké právo uplatňuji, jakých osobních údajů se žádost týká;

 

·         tyto osobní údaje správce skutečně zpracovává;

 

·         přesně uvedu, co požaduji.

 

·         můj požadavek bude v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů;

 

·         v případě nedostatečné identifikace své osoby jsem povinen doložit bez zbytečného odkladu správci další identifikační údaje tak, aby mohl spolehlivě ověřit mou totožnost. O tuto dobu se prodlužují všechny lhůty pro vyřízení mé žádosti. Pokud odmítnu tyto doplňující údaje poskytnout, není správce povinen reagovat na mou žádost;

 

·         jsem-li mladší šestnácti let, musí žádost podat a podepsat můj zákonný zástupce.

 

 

 

Datum: ………………………………..

 

 

 

Podpis subjektu údajů: ………………………………………

 

 

 

 

 

* vyberte, o které právo se jedná dle popisu v informaci pro subjekty osobních údajů uveřejněných na webových stránkách www.pkvysocina.cz, tento formulář naleznete tamtéž.